Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

REGULAMIN

Regulamin naboru

do V Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu

na rok szkolny 2018/2019

 

I.      Podstawa prawna:

 1. Rekrutacja uczniów do V Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu odbywa się na podstawie statutu szkoły.
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. Nr 256, poz. 2198, 2203 i 2361).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
 6. Zarządzenie Nr 42/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

II.   Kryteria przyjęć do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych:

 1. Liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.
 2. Liczba punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 3. Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty to:

a)  język polski
b)  wybrany przedmiot
c)  wybrany przedmiot
d)  wychowanie fizyczne

4. Liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a)  ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
b)  udział w konkursach i zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
c)  osiągnięcia w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu powiatowym;
d)  osiągnięcia w zawodach wiedzy i artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym;
e)     działalność wykonywaną w ramach wolontariatu.

III. Zasady postępowania wobec kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego:

 1. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do zarządzenia Nr 42/2018 przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa niżej.

IV.  Maksymalne liczby punktów, możliwe do uzyskania w trakcie rekrutacji:

 1. Kandydat do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:

1)     100 pkt - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum - procent punktów uzyskanych przez kandydata w części humanistycznej (język polski, historia i wiedza o społeczeństwie), w części matematyczno-przyrodniczej (matematyka, przedmioty przyrodnicze) oraz w części języki obce przeliczany jest z każdej części egzaminu gimnazjalnego na punkty według zasady: 1%= 0,2pkt,

2)     100 pkt - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę (64 pkt.) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (36 pkt.).

V.     Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

 1. Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać maksymalnie 72 punkty.

Ustala się następujący system przeliczania na punkty:

a)     z języka polskiego:

-        ocena celująca 18 punktów
-        ocena bardzo dobra 17 punktów
-        ocena dobra 14 punktów
-        ocena dostateczna 8 punktów
-        ocena dopuszczająca 2 punkty

b)     pozostałe zajęcia edukacyjne (za każde wskazane zajęcia edukacyjne max 20 punktów):

-        ocena celująca 18 punktów
-        ocena bardzo dobra 17 punktów
-        ocena dobra 14 punktów
-        ocena dostateczna 8 punktów
-        ocena dopuszczająca 2 punkty

2. Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 28 punktów. Za osiągnięcia ustala się następującą punktację:

a)   za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów,

b)   za uzyskanie tytułów finalisty lub laureata w konkursach przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych organizowanych lub współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
od 5 do 10 punktów (system punktowania szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.)

c)   za osiągnięcia sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym zgodnie z listą dyscyplin sportowych wymienionych w załączniku nr 6 do zarządzenia 58/2017 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
maksymalnie 4 punkty (niezależnie od liczby osiągnięć). Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu międzynarodowym – 4 punkty, krajowym – 3 punkty, wojewódzkim – 2 punkty, powiatowym – 1 punkt.

d)  za uzyskanie tytułów finalisty lub laureata w konkursach i turniejach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym – od 2 do 10 punktów (system punktowania szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.). Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu międzynarodowym – 4 punkty, krajowym – 3 punkty, wojewódzkim – 2 punkty, powiatowym – 1 punkt.

e)   w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

f)   za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Ustala się następujący system przeliczania ocen na punkty: z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego:

-     ocena celująca 20 punktów
-     ocena bardzo dobra 18 punktów
-     ocena dobra 13 punktów
-     ocena dostateczna 8 punktów
-     ocena dopuszczająca 2 punkty

Sumę punktów z przeliczenia ocen z historii i wiedzy o społeczeństwie dzieli się przez 2, a z biologii, chemii, fizyki i geografii dzieli się przez 4.

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum wg punktacji z pkt. V.3 niniejszego regulaminu.

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum wg następującej skali:

-     ocena celująca 20 punktów
-     ocena bardzo dobra 18 punktów
-     ocena dobra 13 punktów
-     ocena dostateczna 8 punktów
-     ocena dopuszczająca 2 punkty

7. Laureaci i finaliści konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz olimpiad ogólnopolskich dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 przedstawiają w szkole pierwszego wyboru oryginał zaświadczenia wydanego odpowiednio przez Kuratora lub organizatora olimpiady.

8. Osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym, a także działalność wykonywana w ramach wolontariatu, kandydaci dokumentują składając w szkole pierwszego wyboru oryginał dyplomu lub zaświadczenia, wystawionego przez odpowiednią instytucję lub organizację.

9. Przy naborze kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych spoza województwa kujawsko-pomorskiego uwzględniona będzie punktacja oraz zasady ustalone przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Punktacja uwzględniać będzie konkursy przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia sportowe i artystyczne ustalone przez właściwego kuratora oświaty dla szkoły, do której uczęszczał kandydat.

10. Dyrektor gimnazjum poświadcza zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji.

VI.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają uczniowie spełniający następujące kryteria zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

1)    wielodzietność rodziny kandydata,

2)    niepełnosprawność kandydata,

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

VII.      Zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej:

 1. Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na liście preferencji obok siebie.
 2. Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.
 3. Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie określonym w harmonogramie naboru. Administrator systemu elektronicznego naboru po upływie tego terminu jest zobowiązany do zablokowania możliwości dokonania zmian na listach preferencji kandydatów.
 4. Wnioski zawierające deklarację wyboru i wszystkie dokonane w niej zmiany powinny być złożone w formie wydruku z systemu elektronicznej rekrutacji w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.
 5. Macierzyste gimnazjum jest zobowiązane wydać kopie świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, w liczbie nie większej niż 3, jedynie na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów, wyrażoną w formie pisemnej.
 6. Jeżeli:

a)  macierzyste gimnazjum kandydata jest objęte systemem naboru i jeśli kandydat wybrał trzy szkoły ponadgimnazjalne objęte systemem naboru – nie składa on kopii świadectwa ani kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły ponadgimnazjalnej.

b)  gimnazjum macierzyste kandydata nie jest w systemie naboru, a wybrał on trzy szkoły ponadgimnazjalne z systemu – składa kopię świadectwa i kopię zaświadczenia w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru, celem zweryfikowania jego osiągnięć. Weryfikacji dokonuje szkolny administrator w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

c)  jeżeli kandydat wybrał zarówno szkoły ponadgimnazjalne z systemu jak i spoza systemu, to do szkoły pierwszego wyboru z systemu elektronicznego składa kopię świadectwa i zaświadczenia, a dodatkowo do każdej ze szkół spoza systemu musi złożyć kopię świadectwa i zaświadczenia.

7. Kandydat przyjmowany jest do tego oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów uzyskanych przez kandydata, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, jest wystarczająca do przyjęcia.

8. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria, w porządku hierarchicznym:

1)   średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2)   ocena zachowania.

9. W terminie potwierdzania woli podjęcia nauki, kandydaci umieszczeni na liście wstępnej dostarczają do szkół oryginał świadectwa oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, potwierdzając tym wolę podjęcia nauki.

10. Kandydaci nie mogą dostarczyć oryginałów dokumentów, do innej szkoły, niż ta, w której są umieszczeni na liście wstępnej.

11. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w ramach listy wstępnej mogą składać oryginały dokumentów do tych oddziałów, które nie dokonały pełnego naboru i dysponują wolnymi miejscami na zasadach określonych przez szkołę.

12. Wyrażenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole, po ogłoszeniu listy wstępnej, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, może być zmienione dopiero po ogłoszeniu listy ostatecznej. Nie dotyczy to kandydatów, którzy nie zostali przydzieleni do żadnego oddziału w ramach listy wstępnej.

13. Po ogłoszeniu ostatecznej listy przyjętych prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca ("aktualizacja danych") do oddziałów, w których pozostają wolne miejsca. Szkolne komisje rekrutacyjne podejmują decyzję o przyjęciu kandydata na podstawie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, wprowadzając na bieżąco zmiany do sytemu elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej.

14. Oddział zostanie utworzony w przypadku naboru odpowiedniej liczby kandydatów.

VIII.    Ustalenia końcowe:

 1. Terminy rekrutacji obowiązujące na rok szkolny 2018/2019 zostały określone w Zarządzeniu Nr 42/2018 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Etapy postępowania w naborze elektronicznym określone są w harmonogramie i zamieszczone na stronach internetowych systemu elektronicznego naboru.
 3. Adres strony internetowej elektronicznego naboru zostanie podany w terminie późniejszym.

IX.  Harmonogram naboru:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 17 maja 2018r. (czwartek) do 18 czerwca 2018r. (poniedziałek) do godz. 15.00
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 22 czerwca 2018r. (piątek) do 26 czerwca 2018r. (wtorek) do godz. 12.00
 3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków – do 27 czerwca 2018r. (środa) do godz. 12.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia – 6 lipca 2018r. (piątek) o godz. 12.00
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły – do 13 lipca 2018r. (piątek) do godz. 10.00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 13 lipca 2018r. (piątek) o godz. 14.00