Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin rekrutacji

Regulamin

postępowania rekrutacyjnego

 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, im Bronisława Malinowskiego

w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa Nr 7

 

  1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie ZSO Nr3, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dzieci.

 

1)     w roku szkolnym 2017/2018 rekrutacja obejmuje dzieci 7 letnie urodzone w roku 2010

2)     w roku szkolnym 2017/2018 rekrutacja obejmuje dzieci 6 letnie urodzone w roku 2011 

  1. Decyzję o przyjęciu dziecka nie zamieszkałego w obwodzie szkoły, podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
  2. Na lata szkolne 2016/2017 ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

1)     od 3 kwietnia do 28 kwietnia (zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły) w dni robocze (od godziny 800 do godziny 1500),

2)     przedstawienie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 

3)     przedstawienie listy uczniów przyjętych do szkoły do 

4)     po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej, w przypadku wolnych miejsc, szkoła przeprowadza rekrutację uzupełniającą.

  1. W szkole podstawowej podczas rekrutacji bierze się pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria przyjęć:

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE

TAK

NIE

Rodzeństwo kandydata  realizuje obowiazek szkolny w ZSO Nr 3.

 

 

Osoba z rodziny (babcia, dziadek, ciocia, wujek) kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły.

 

 

Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły/ w szkole- pracownik szkoły.

 

 

Rodzice/rodzic kandydata jest absolwentem szkoły.

 

 

Młodsze rodzeństwo kandydata uczęszcza do oddziału zerowego w obwodzie szkoły.

 

 

Kandydat ma wskazanie lekarskie dotyczące wyboru szkoły.

 

 

Kryteria dodatkowe:

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE- dotatkowe

TAK

NIE

Wielodzietność rodziny ( troje dzieci lub więcej).

 

 

Niepełnosprawność kandydata.

 

 

Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica.

 

 

Objęci pieczą zastępczą.

 

 

 

  1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Do jej zadań należy:

1)     rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata,

2)     ustalenie wynikow postępowania rekrutacyjnego,

3)     podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i nie przyjętych do szkoły, (poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w  szkole),

4)     sporzadzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

  1. Tryb odwołania się od odmowy przyjęcia dziecka spoza rejonu do szkoły:

1)     w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości wyników prac komsji rekrutacyjnej, rodzic/ prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o pisemną  informację zawierajacą przyczyny odmowy przjęcia dziecka do szkoły,

2)     komisja rekrutacyjna, w terminie 5 dni, od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem pisemnie uzasadnia  przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do szkoły,

3)     rodzic kandydata, może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od postanowień komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymaniauzasadnienia,

4)     dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

5)     rodzicowi na niekorzystne rozstrzygnięcie dyrektora,  przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego.

  1. Jeśli po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego szkoła posiada wolne miejsca, może przeprowadzić nabór uzupełniający, który przebiega wg powyższych zasad.

Nabór uzupełniający powinien zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzajacego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

  1. Ochrona danych osobowych ucznia:

1)     dane osobowe kandydatów przyjętych do szkoły są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły,

2)     dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do szkoły są przechowywane przez rok (z wyjątkiem sytuacji, w której została wniesiona skarga do Sądu Administracyjnego).

  1. Wymagane dokumenty niezbędne w postępowaniu rekutacyjnym są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły:

1)     zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, im Bronisława Malinowskiego- Szkoła Podstawowa Nr 7- do klasy pierwszej (wg wzoru- załącznik nr 1),

2)     wniosek rodziców dziecka zamieszkałego w obwodzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego- Szkoła Podstawowa Nr 7, do klasy pierwszej (dzieci urodzone w miesiącach: lipiec- grudzień 2008) (wg wzoru- załącznik nr 2)

3)     wniosek kandydata do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zespole Szkól Ogólnokształcacych Nr 3, im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu, spoza obwodu szkoły (wg wzoru- załącznik nr 3)

4)     oświadczenie (dotyczące spełniania kryteriów rekrutacyjnych), (wg wzoru- załącznik nr 4)

5)     formularz potwierdzenia woli dla kandydata spoza obwodu – po 10 kwietnia (wg wzoru- załącznik nr 5)